30 Mart 2017 Perşembe

MART AYINDA BU KİTABI OKUDUM - 4


KİTABIN ADI
Kara Atena – Eski Yunan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi 1785-1985
(Black Athena – The Afrosiatic roots of classical civilizationn, Volume I, The Fabrication of ancient Greece 1785-1985)
KİTABIN YAZARI

Martin Bernal

KİTABIN ÇEVİRMENİ
Özcan Buze
KİTABIN YAYINEVİ
Kaynak Yayınları
KİTABIN BASKI YILI
2016
KİTABIN BASKI SAYISI
4. Baskı   
KİTABIN SAYFA SAYISI
551 syf
KİTABIN DİZGİ/BASKI KALİTESİ
10/10
KİTABIN YAZIM-DİL KALİTESİ
10/10
KİTABIN EDEBİ/SANATSAL/TARİHSEL DEĞERİ
10/10

 
Dilimizde yayınlanmış, çok önemli arkeoloji tarihi kitaplarından birisi. Bernal, çok önemli bir savın izini sürüyor ve dayanağının tüm kanıtlarının eski kaynaklarını bir bir sayıyor.
Okul dönemlerimizde bize öğretilen önemli tarih konularından birisinin Eski yunan uygarlığının İÖ 600 dolaylarından itibaren Avrupa’da ışımaya başladığı, bu uygarlığı yaratan göçlerin kuzeyden gelen Aka, Miken ve İon kavimlerinden teşekkül ettiği ve bu kavimlerin
Avrupa toplumlarının soy kökenlerini teşkil ettiği ve Yunan uygarlığının giderek Avrupa uygarlığının kaynağı olduğudur.
Bernal, dünya arkeoloji literatüründe son iki yüz senedir egemen olan bu hipotezlerin tümüyle uydurma olduğu adı geçen kavimlerin Yunan yarımadasına gelmelerinden çok önce İÖ 1000 ler öncesi ve civarında Mısır’dan kaçan (kovulan) Hiksos kavimleri ile Fenikelilerin önce ticari ilişkiler ve sonra da ada (özellikle Girit) ve anakarada çok sayıda koloni kurarak yerleştiklerini, dillerini, tanrılarını ve alfabelerini getirdiklerini ve eski Yunan uygarlığının temel yaratıcıları olduklarını belgeleriyle ortaya koyuyor.
Yazar, Eski Yunan bilgin ve tarihçilerinin (başta Heredotos olmak üzere) uygarlıklarının kaynağını Eski mısır olarak bildiklerini ve kabul ettiklerini, eğitim için sık sık Mısır’a seyahat ettiklerini bu olgunun 17. Yüzyıla değin Avrupa’da tartışmasız kabul edilmesine rağmen son iki yüz yıldır, gerçekleri saptıran ve Eski Yunan uygarlığının kaynağını gizleyen yayınların ırksal kaygılar güttüğünü ortaya çıkarıyor.
Üç kitap halinde yayınlayacağını söyleyen yazarın bu ilk kitabının devam eserlerinin dilimize kazandırılması bilgilerimize önemli katkı sağlayacak.


Doğum: 1937, Londra, Birleşik Krallık
Ölüm: 9 Haziran 2013, Cambridge, Birleşik Krallık
Ebeveynleri: Margaret Gardiner
Kitaplar: Kara Athena, Cadmean letters, Geography of a Life, Chinese socialism to 1907
Eğitim: King's College, Cambridge, Harvard Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley
Bernal'e göre Yunan medeniyetinin menşeinin iki esas kuramı vardır: "Arî model" ve "antik model". Arî model, daha sonra "zayıf" ve "kuvvetli" diye ayırdığı, Yunanların ilk yerleşimlerinin kuzey doğuda (yani merkezi Avrupa'da) olduğudur. "Kuvvetli kuram" Yunanistan'ın bulunduğu bölgeyi Arî'lerin gelmesinden önce meskûn olmamış kabul eder. "Zayıf kuram" ise bu bölgenin Arî'lerin gelmesinden önce yerlilerine ait olduğunu kabul eder.
Bernal kanıtları eksik olan sömürgeleştirme temelli Arî kuramı reddeder. Socrates, Plato and Aristo gibi dönemin Yunan tarihçilerinin Finike medeniyetinin Yunanistanı kolonileştirdiğine inanamalarını ispatlamalarına değinir. Bunu temel alarak, Yunanistan'ın kuzeyli istilacıların karışımı (Akalar, Danoalar, Argoslar vb.) ile bir Finike kolonisi tarafından kolonileştirildiğini açıkladığı bir yeni kuramı ortaya koyar.
Bernal, Antik Mısır ve Kuzey Afrika'nın tarihini açıklamak için kitabında okuyucuya, önde gelen Avrupalı liderlerin Mısır ve Kuzey Afrika hususunda ilgi ve hayranlık içeren ifadelerinin birçok örneklerini gösterir. 18nci ve 19ncu yüzyıl Avrupalı ırkçıları için, kendi medeniyetlerinin kökenlerinin Afrika'lıların ve Sami'lerin kolonileştirdiği Mora'lı barbarlar olması, tahammül edilebilir değildi. Bu yüzden arkeolojik ve dilbilimsel bütün kanıtları bir tarafa bırakıp kendi tarih tezlerini yazdılar. Barthold Georg Niebuhr ve Karl Ottfried Müller gibi 19ncu yüzyıl tarihçileri bilimsel disiplin ve kanıtları da bir tarafa bırakarak Arî modeli kurdular. Buna tarihi teze göre, Kuzeyden Mora'ya gelen saf Hint-Avrupa ırkından Dorlar ve Helenler buradaki vahşileri medenileştirip Avrupa medeniyetinin temellerini atmışlardı. Anadolu, Sümer, Finike ve Mısır medeniyetleri inkâr ediliyordu. Arî modeli savunanlara göre Yunan medeniyetinden önce kayda değer bir medeniyet yoktu; varsa bile bunlar Yunan kültürünün alt kültürleri veya barbarlardı.
Klasik Yunanca'nın yakınında konuşulan, Anadolu Dillerinin etkisiyle proto-Yunan dilinden çıktığının birçok kişi tarafından kabul görmesine ve kültürün karşılaştırılabilir öğelerin kaynaşması olarak geliştiğinin kabul edilmesine karşın Bernal, yakın doğu kültürlerinin Afrikalı öğelerinin altını çizer. Kitap, klasik batı merkezcil görüşe karşıt imajı nedeniyle Afro-Amerikan veya Afrikamerkezli hareketlere muazzam tesir etti.
Bernal, Yunan dilinin, Hint-Avrupa dilinin, kültürel olarak tesiri altında kaldığı Mısır dili ve Sami dilleri ile temasından tekamül ettiğini faraziyesini ortaya koydu. Bazı Hint-Avrupa etimolojilerinde şu sıralarda kabul edilen bazı kelimeler de dahil, Yunanca kelimelerin birçok Mısır ve Sami kökenli örneklerine değindi. Bernal, M.Ö. 750 yılından önce onaylanmamış M.Ö. 1800 ve M.Ö. 1400 yıllarına ait Yunan Alfabesine ve M.Ö. 10 yüzyıl şairi Hesiod'a yer verdi.
Kara Athena, akademik toplumda öfkeli bir münakaşayı ateşledi. Çoğu eleştirmenler, Yunan medeniyetinin menşeinin 19ncu yüzyıl ırkçılığı tarafından lekelenmiş olduğunu ifade eden Bernal'in çalışmasını kabul ederken, birçoğu Bernal'i hipotezinin spekülatif tabiatta olması ve uzmanlık alanının çok dışında çalışma yapmış olması nedeniyle şiddetle eleştirdi.
Sonradan gelen bazı yazarlar, Bernal'in kültür, etnisite ve ırk hususlarında kafa karışıklığında olduğu, dilbilimsel olarak yetersiz ve sistematiklikten uzak olararak etimolojiyi ele aldığı hususlarında ağır bir şekilde eleştiride bulundular. Bernal yeri geldikçe, akademik camiayı, 19ncu yüzyıldan beri Afrika ve Sami uygarlığının önemini sürekli ve kasıtlı olarak kararmakla itham etti.
Diğer taraftan İtalyan filolojist Giovanni Semerano'nun kuramlarında ise Bernal'in tezlerinin desteklendiği görülmektedir  (KAYNAK VİKİPEDİ)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder